Persondatapolitik

path

Persondatapolitik

Introduktion
Sikkerhed, etik og fortrolighed er en forudsætning og en forpligtelse for vores arbejde i Motivation Management og vi arbejder løbende med at opdatere vores retningslinjer for databeskyttelse, herunder beskyttelse af personoplysninger.

Som konsulenthus tilbyder vi mange forskellige ydelser, herunder udviklingsydelser med sikkerhed samt konsulent- og rådgivningsydelser. Vi anser os for selvstændig dataansvarlige, når vi udfører udvikling af mennesker med sikkerhed for vores kunder lige såvel som når vi udfører andre ydelser, hvor Motivation Management bestemmer formålet med behandlingen og de relevante hjælpemidler.

Når vi udfører konsulent- og rådgivningsydelser, herunder eksempelvis erhvervsservice/udvikling og personservice/udvikling mv. anser vi os for databehandler, da vi netop behandler oplysninger på vegne af kunderne og efter kundens instruks. Kunden skal i disse situationer indgå en databehandleraftale med os indeholdende instruks og vilkår for vores behandling af personoplysninger.

Efterfølgende persondatapolitik indeholder oplysninger om inforevisions behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig.

Vi anvender denne type data om kunden
Vi anvender de data, som kunden giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave samt til brug for vores administration, styring og udvikling af vores forretning og ydelser.

Hvor det er nødvendigt for løsning af opgaven anvender vi også de data, om kundens økonomiske, udviklingsmæssige og forretningsmæssige forhold, herunder eksempelvis data som fremgår af kundens personprofil eller udviklingsplan, i det omfang kunden giver os adgang til den.

Hvor det er nødvendigt for løsning af den aftalte opgave kan vi tillige anvende personoplysninger om kundens medarbejdere, kunder og leverandører.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver.
Derudover kan det være bestemt ved aftalen indgåelse, hvilken type data der er nødvendig at
indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som
var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt kundeforhold.

Videregivelse og overladelse af persondata
Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis
det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med kunden.
Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at kundens oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af aftalen – fx videregivelse til andre til brug for deres markedsføring – medmindre vi har aftalt det med kunden i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra kunden efter at have informeret denne om, hvad kundens data vil blive brugt til. Kunden kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller kunden på anden vis har samtykket til det.
Vi indhenter dog ikke kundens samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive
persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Kunden har ret til at få adgang til sin persondata
Kunden har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Kunden kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om kunden.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Kunden kan gøre brug af rettigheder ved at henvende sig til os.

Kunden har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis kunden mener, at de persondata, vi behandler om kunden, er unøjagtige eller urigtige, kan kunden naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis kunden trækker sit samtykke tilbage. Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan kunden bede om at få dem slettet. Kunden kan også kontakte os, hvis kunden mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata
Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Kunden kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis kundens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter kundens data, medmindre vi er forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem. Hvis kunden ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil kunden modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format.
Kunden har ret til at modtage de persondata, kunden har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om kunden hos andre aktører på baggrund af kundens samtykke.

Generelt om kundens brug af sine rettigheder
Hvis kunden ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver kunden svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.

Ret til at klage til Datatilsynet
Kunden har ret til at klage til Datatilsynet, hvis kunden mener, at Virksomheds behandling af
personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

Såfremt en registreret person ønsker at klage over vores behandling af vedkommendes persondata kan det ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5 1
300 København

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:
Motivation Management ApS
Park Allé 382
2625 Vallensbæk
Telefon: 31520227
Email: info@motivationmanagement.dk